חזרה

הדוחות הכספיים לרבעון 2 2014

מתוך חדשות ומדיה
20/08/14

קבוצת שטראוס מסכמת מחצית ראשונה של שנת 2014 עם צמיחה אורגנית בשיעור של כ- 3.3% (בנטרול שערי חליפין)

על רקע שיפור בתוצאות במנועי צמיחה בינ"ל, הרבעון מסתכם בצמיחה של 2.3% ברווח הגולמי , השפעות המט"ח על המכירות נאמדו בכ- 95 מיליון ש"ח

רווחיות הקבוצה במחצית וברבעון ממשיכה במגמת השיפור בהסתכלות רב שנתית

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (19.08.2014): "שטראוס מציגה צמיחה יציבה בנטרול הפרשי שערי המט"ח. הקבוצה מתמודדת עם אתגרים כלכליים בשווקי מזרח אירופה ובעיקר ברוסיה ואוקראינה לצד המשך צמיחה בפעילות המטבלים הבינלאומית ובפעילות שטראוס מים ".

הדגשים עיקריים למחצית הראשונה של  2014 (1)

 • בראייה רב שנתית תוצאות החברה ממשיכות את קו מגמת הצמיחה למרות שהינן נמוכות משנת השיא שהייתה ב 2013
 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 3.3%.  המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 3.9 מיליארד ש"ח, קיטון של כ- 2.7%, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ – 228 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1,558 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 39.7% מהמכירות), גידול של כ- 2.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית השתפרה בכ- 2.0%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 376 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.6% מהמכירות) קיטון של כ- 5.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.3%.
 • הרווח למניה הסתכם בכ- 1.57 ש"ח, קיטון של כ- 6.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 128 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 240 בתקופה המקבילה אשתקד.
 • החוב נטו ליום 30 ביוני 2014 הסתכם בכ- 1,720 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,403 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני 2013 וכ- 1,475 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2013.

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

01

 (2)        מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 (3)    השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

02

 

(4)        מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(5)        נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל  local Sao Miguel group). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

הדגשים עיקריים לרבעון השני של  2014 (1)

 • בראייה רב שנתית תוצאות החברה ממשיכות את קו מגמת הצמיחה למרות שהינן נמוכות משנת השיא שהייתה ב 2013
 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 1.7% המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ש"ח, קיטון של כ- 3.3%, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ – 95 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 768 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 39.4% מהמכירות), גידול של כ- 2.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית השתפרה בכ- 2.2%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 172 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.9% מהמכירות) קיטון של כ- 6.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.2%.
 • הרווח למניה הסתכם בכ- 0.64 ש"ח, קיטון של כ- 8.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 113 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 240 בתקופה המקבילה אשתקד.

 

(1)     מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

03

2)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(3) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

04

4)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(5)תוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל  local Sao Miguel group). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

נספח

05

להלן גרפים רב שנתיים למכירות , רווח גולמי, רווח תפעולי ורווח נקי למחצית ראשונה ורבעון שני לשנים 2011-2014

06

 07

08

09

10

11

12

13

לפרטים נוספים:

טליה ססלר
מנהלת קשרי משקיעים
קבוצת שטראוס
054-577-2195
03-675-2545
Talia.sessler@strauss-group.com

אסנת גולן
סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס
052-8288111
03-6752281
או
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס
054-2525272